מילון מונחים

תכנית מפורטת – תכנית המפרטת את זכויות הבנייה והשימושים בכל מגרש בתחום התכנית הספציפית. מורכבת ממסכים רבים, ובין מסמכיה העיקריים– התקנון ותשריט התכנית.

תשריט – הוא מפה של אותה תכנית מפורטת. התשריט ערוך על רקע של מפת מדידה ומסומנים בו כבישים, רחובות, גושים וחלקות. למפת התשריט יש צבעים מוסכמים הקבועים בתקנות התכנון והבנייה, הקובעים את ייעוד הקרקע.

תקנון – חלק מילולי שמצורף לתשריט. התקנון מפרט ומגדיר את הייעוד של החלקים והגושים הרלוונטיים. תקנון אמור להראות קווי בניין, אחוזי בנייה ואת הגובה המאושר לפי התכנית, תנאים להוצאת היתר הבנייה, תנאים לאכלוס וכיו"ב.

תכנית מתאר ארצית (תמ"א) – תכניות כלליות החלות על כל שטחי מדינת ישראל ואשר מאושרות על ידי הממשלה לדוג' שמורות טבע, מסילות רכבת וכו'.

תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) – תכנית שקובעת את תכנון המחוז ובזה שטחי ציבור כמו בתי קברות, אוניברסיטאות ושטחים פתוחים של המחוז.

ועדה מקומית לתכנון ובנייה – במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, לכל מרחב תכנון מקומי יש ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשר מוקנות לה סמכויות תכנוניות על פי חוק. שר הפנים הוא המכריז על שטח כל מרחב תכנון מקומי ומפרט את גבולותיו. החוק מבדיל בין הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לבין הרשות המקומית. הוועדה המקומית מקימה ועדות משנה.

ועדה מחוזית לתכנון ובניה– תפקידה לדון בתוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות המוגשות לה על ידי ועדות המועצות המקומיות ולהחליט בדבר הפקדה (עם או ללא תנאים) או דחייה שלהן. לאחר תום תקופת ההפקדה להתנגדויות, דנה הוועדה בהתנגדויות שהוגשו לתוכניות שהופקדו, ומחליטה על קבלה או דחייה שלהן. כמו גם תקפיד של הוועדה הוא לבקר ולפקח על הוועדות המקומיות כדי שאלה תמלאנה את התפקידים המוטלים עליהן בחוק ותקפדנה על ביצוע הוראותיו. אישור הוועדות המחוזיות דרוש לכל סטייה מהוראות תוכנית מתאר מקומית מאושרת, למעט תוכניות שבסמכות ועדה מקומית - שאינן מוסיפות זכויות בניה.

ותמ"ל - הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל היא תוכנית ממשלתית להאצת היצע הדירות בישראל).

התנגדות – לאחר שהתכנית מתאר או תכנית מפורטת מופקדת במוסדות התכנון, לציבור (כל אדם) יש הזדמנות להתנגד לתכניות חדשות ולהציע שינוי, את ההתנגדות יש להגיש בכתב. בסמכות מוסד התכנון לדחות את ההתנגדויות, לקבל אותן בצורה מלאה או חלקית ולהכניס שינויים בהתאם.

תכנית מתאר מקומית – תכנית שמתווה את תכנון העיר או הישוב הספציפי ואת סוג וכמות השימושים המותרים, כגון, מסחר, תעשייה, תיירות, שטחי ציבור, שטחים ירוקים, מערכת הדרכים המקומית ועוד.

זכויות בניה – נפח הבנייה המקסימאלי אותו ניתן לבנות על המגרש.

נסח טאבו – מסמך רשמי שמשרד המשפטים מנפיק למבקש על נכס מקרקעין ספציפי. המסמך מעיד על בעלי הזכויות בנכס ועל מצב הזכויות הרשום בלשכת רישום המקרקעין ובזה : גודל הכנס, פרטי בעלי הזכויות והחלק היחסי שלהם, האם יש משכנתא, עיקול וכו'. לשם כך, יש להצטייד במס' גוש, חלקה/תת חלקה ואת המסמך ניתן להוציא באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

שצ"פ – ראשי תיבות שמשמעותן שטח ציבורי פתוח, לדוג' כיכרות, מעבר ציבורי, שבילים וכו'.

שפ"פ – ראשי תיבות של שטח פרטי פתוח (לרווחת ולטובת הציבור).

בניין גבוה – בניין שמכיל בין ארבע לתשע קומות מעל קומת עמודים.

בניין רב קומות – בניין שמכיל עשר קומות ומעלה, מעל קומת עמודים.

בנייה נמוכה – בנייה בבניינים עד 2 קומות.

דייר מוגן – דייר לו זכויות שכירות מוגנות לפי חוק הגנת בעל הנכס (נוסח משולב) התשל"ב – 1972.

היוון – היוון הוא תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. הוא מחושב בהתאם לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית ניכיון. אף על פי כן, מועצת מקרקעי ישראל קבעה שיעור אחיד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין. הזכויות במקרקעין הן בהתבסס על השטח המבונה המוחכר. המצטרפים להיוון יקבלו זיכוי של דמי חכירה שנתיים לשנה השוטפת.

הערת אזהרה – במסגרת דיני המקרקעין "הערת אזהרה", היא רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

מדד תשומות בנייה – מדד המשקף את השינוי בעלויות הבנייה.

מסלול עיבוי
– מסלול המאפשר תוספת בנייה לצד או על מבנים קיימים.

בנק מלווה – בנק (או חברת ביטוח) שנותן ליווי כלכלי לפרויקט התחדשות עירונית. הבנק בין היתר מנפיק ערבויות לבעלי הזכויות (בעלי הנכסים).

היתר בנייה – אישור שמוסדות התכנון נותנות לשם ביצוע עבודות בנייה מכוח תכנית מפורטת תקפה. בלעדיו, לא ניתן להתחיל את עבודות הבנייה.

היטל השבחה – תשלום שהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבקשת עבור השבחת הנכס (עליית ערך) בעקבות אישור של תכנית. גובה ההיטל הוא מחצית מההפרש בין מחיר הנכס טרם אישור התכנית למחיר הנוכחי (לאחר אישור התכנית). בהתחדשות עירונית, למסלול תמ"א 38 יש פטור מהיטל השבחה, בפינוי-בינוי ניתן לקבל פטור בכפוף לאישור שר הפנים והשיכון ומועצת העיר.

הפקעה לצורכי ציבור – החוק מאפשר לרשות ציבורית להפקיע קרקע פרטית לצרכי בנייה של כבישים, פארק ציבורי וכו'.

קו בניין – המרחק/המרווח בין המבנה לגבולות המגרש בו הוא נמצא. קו בניין קדמי הוא אותו מרחק בין המבנה לדרך הסמוכה.

כתובת: מתחם הידידות, אברהם הלל 10
טלפון: 073-240-9747
דוא״ל: haminhelet@ramla.muni.il