זכויות אזרחים וותיקים

בפרויקטים של פינוי בינוי בעלי הדירות זכאים לקבל דירות תמורה משודרגות במתחם הפרויקט. בנוסף לאפשרות זאת, מחויב היזם על פי החוק להציע חלופות נוספות לאזרחים ותיקים.

בני 70-75 בפינוי בינוי

היזם אינו מחויב להציע להם חלופות תמורה כלשהם. אך, אם תהיה הסכמה במשא ומתן בין בעל הדירה (בן 70-75) לבין היזם על קבלת אחת מהחלופות התמורה האמורות לעיל (דירה במקום אחר, כסף, בית אבות או דיור מוגן), הדבר יזכה את הצדדים בפטור ממס.

*גיל הזכאות הוא הגיל שבו היה הדייר במועד שבו הדייר הראשון בבניין שלו חתם על החוזה (ולא הגיל במועד החתימה).  

בני 75-79 בפינוי בינוי

זכאים באחת משלוש אפשרויות נוספות לבחירת היזם:
ראשית, על בעל הדירה לעמוד בשני התנאים המצטברים הבאים:

  • לבעל הדירה מלאו 75 שנים במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם הפינוי בינוי;
  • בעל הדירה מתגורר בדירה לפחות שנתיים בטרם הגיעו לגיל 75 שנים.

במקרה בו בעל הדירה עומד בשני התנאים אשר פורטו לעיל, והיזם לא הציע לו לפחות אחת מהאפשרויות המפורטות להלן, על פי בחירת היזם, בעל הדירה יהא רשאי לסרב לעסקת הפינוי בינוי וסירובו ייחשב כסירוב סביר:

אפשרות ראשונה

מגורים מחוץ לפרויקט לפי בחירת בעל הדירה הקשיש:

  • דיור מוגן
  • רכישת דירה חלופית על ידי היזם עבור הקשיש
  • קבלת שווי דירת התמורה בסכום במזומן
אפשרות שניה

קבלת שתי דירות  קטנות בשווי דומה לדירת התמורה

אפשרות שלישית

דירה חדשה ללא הגדלת שטח, בתוספת כסף מזומן בשווי הפרש השטח

בני 80+ בפינוי בינוי

זכאים בשלוש אפשרויות נוספות לבחירת הקשיש:
ראשית, על בעל הדירה לעמוד בשני התנאים המצטברים הבאים:

  • לבעל הדירה מלאו 80 שנים במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם הפינוי בינוי;
  • בעל הדירה מתגורר בדירה לפחות שנתיים בטרם הגיעו לגיל 80 שנים.

במקרה בו בעל הדירה עומד בשני התנאים אשר פורטו לעיל, והיזם לא הציע לו לפחות אחת מהאפשרויות המפורטות להלן, על פי בחירת היזם, בעל הדירה יהא רשאי לסרב לעסקת הפינוי בינוי וסירובו ייחשב כסירוב סביר:

אפשרות ראשונה

קבלת שווי דירת התמורה במזומן לצורך רכישת דירה חליפית

אפשרות שניה

רכישת דירה חלופית על ידי היזם עבור הקשיש

אפשרות שלישית

דיור מוגן

זכויות מיוחדות מכוח חוק לאזרחים ותיקים בהתחדשות עירונית הקבועות בחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי), תשס"ו – 2006.

כתובת: מתחם הידידות, אברהם הלל 10
טלפון: 073-240-9747
דוא״ל: haminhelet@ramla.muni.il