דגשים לעבודה חברתית

עיריית רמלה והמנהלת להתחדשות עירונית מייחסות חשיבות רבה לשיתוף כלל התושבים המושפעים מהפרויקט. יזמים המעוניינים לקדם תהליך פינוי בינוי במתחם ברמלה נדרשים לביצוע עבודה חברתית (כולל הגשת מסמכים חברתיים) בהתאם לשלבים המפורטים בנוהל היזמים אשר פורסם ע"י המנהלת והעירייה.  

עיקרי הדרישות לעבודה חברתית במתחם לאורך שלבי הפרויקט מחולקות לכמה נושאים כדלהלן:

 • תסקיר חברתי ראשוני הכולל בניית תוכנית של ניהול הקשר ושיתוף ציבור (תכנון משתף) לכל שלבי הפרויקט.  
 • ניהול הקשר מול ככלל תושבים, התארגנות, בניית נציגות, הכשרת נציגות, קורסים וכנסי תושבים.  
 • מתן יעוץ לצוות התכנון והטמעת התובנות החברתיות בתכנון המתחם.
 • תסקיר חברתי מורחב.  

מיפוי חברתי בסיסי

במקביל לשלבי התכנון הראשוניים יש  לבצע מיפוי בסיסי של המתחם וזיהוי מאפייני האוכלוסייה הקיימים במתחם. (ניתן להיעזר במנהלת לקבלת נתוני רווחה ואסטרטגיה ונתוני ארנונה על המתחם). המיפוי יכלול בתוכו מידע חברתי תכנוני, מאפייני שכונה, מבני ציבור, מרחבים ציבורים, שטחי מסחר קיימים, גדלי דירות.   מטרת המיפוי הינה לסייע  ליזם וליועץ החברתי במספר דרכים:

 • בניית הסכמות והפגת חששות והתנגדויות.
 • פעולות לאיתור צרכים העולים מהתושבים המתגוררים במתחם.
 • זיהוי ראשוני של סוגיות/ קונפליקטים/ התנגדויות חברתיים של תושבי המתחם אשר מונעים ו/או ימנעו את קידום הפרויקט ומציאת דרכים לפתרונם.
 • בניית אמון למול תושבי המתחם לקיום התהליך.

בניית תכנית שיתוף ציבור

שיתוף הציבור הוא אחד מהכלים החשובים והמרכזים בתהליכי התחדשות עירונית ומסייעים  ביצירת איכות חיים גבוהה יותר בעיר. תהליך שיתוף הציבור מאפשר התאמה מרבית בין צרכי התושבים לבין ההליך התכנוני המקודם במתחם ואשר מחזק את הקשר והמחויבות בין התושב לבין התהליך.

מטרתו העיקרית של תהליך שיתוף הציבור הינו הגברת השקיפות לציבור בנוגע לתהליך ולדרכים שבהן יוכל להשתתף ולהשפיע, ושיפור התכניות והתאמתן לצורכי הציבור ולרצונותיו.  

בניית תוכנית שיתוף ציבור מתחילת ההליך והליווי החברתי חשובה לצורך מעורבות הציבור בשלב מוקדם של קידום התכנית, בדיקת צרכי הציבור בדיקת השימוש הציבורי במרחב בפועל, בדיקה למול  תושבי השכונה על היתרונות וחסרונות בשכונה, במרחב הציבורי, מבני ציבור ו/או מסחר אשר אינם קיימים ו/או קיימים בשכונה והחסרים לשימושם של תושבי השכונה, כאשר גישה זו היא ביטוי לחזון התושבים, היזם, המנהלת והעירייה יחדיו ומענה לצורך של  כל העוסקים במלאכת התכנון.

השיתוף נועד לקדם כמה מטרות חשובות:  

 • הגברת השקיפות לציבור בנוגע לתהליך ולדרכים שבהן יוכל להשתתף ולהשפיע.
 • שיפור התכניות והתאמתן לצורכי הציבור ולרצונותיו.
 • יצירת כלי עבודה זמין ונוח למתכננים, להתייעצויות עם הציבור משלבי תכנון ראשוניים עד ביצוע הפרויקט.

הליך השיתוף יעשה במספר נקודות ציון חשובות בתהליך התכנון :  

 • הצגת חלופות לתושבים טרם הצגתם לפורום מהנדסת העיר (בהתאם לנוהל היזמים).
 • טרם הגשת התוכנית לוועדה מקומית/מחוזית.

בהתאם לתובנות התסקיר הראשוני יגיש היועץ החברתי תכנית עבודה לשיתוף הציבור- התכנית צריכה לכלול הן את העבודה שכבר נעשתה מבחינה חברתית והן את העבודה העתידה להיעשות עד שלב הגשת התכנית לוועדות התכנון.

היועץ החברתי יטמיע בתוכנית הליכי שיתוף הציבור שיכללו מס' תהליכים אשר יבוצעו במתחם, בנקודות זמן שונות בהליך התכנון, גם בבחינת החלופות וגם טרם הגשה לוועדה מקומית וועדה מחוזית כמפורט להלן:  

 • שיתוף נציגות המתחם בהליכי תכנון.  
 • שולחנות עגולים.
 • סקרים.
 • כנסי שיתוף תושבים ( כנסים ייעודיים לתתי מתחמים).  
 • מפגשי שכונה/ בניין.  
 • קבוצות מיקוד.

כל הליכי השיתוף ציבור המפורטים לעיל יהיו  בשיתוף עם המנהלת.

היועץ החברתי יציג עוד את דרכי הפעולה עם בעלי המסחר (ככל וקיימים) במתחם, הליך של שיתוף ציבור יעשה עבור בעלי המסחר במתחם ואף שם יכלול בין היתר את מס' התהליכים המפורטים  לעיל. וכן את דרכי הפעולה יידוע וסיוע לאוכלוסיות מיוחדות הקיימות במתחם בהתאם למופרט לעיל.

תוצרי שיתוף ציבור

יש להגיש תיעוד מפגשי שיתוף הציבור ולהכין  פרוטוקולים, דוח"ות וסיכומים כולל תכנית עבודה להמשך הקשר עם בעלי הנכסים ותושבי השכונה, ודרכי הטמעת מסקנות השיתוף הציבור שנעשו בהליך התכנון של המתחם.

כנסי תושבים  

בהתאם לנוהל היזמים והמפורט בו יהא על היזם לערוך כנסי דיירים כבר בתחילת התהליך (ללא קשר לכנסים אותם תערוך המנהלת), וזאת עוד טרם החתמת בעלי הדירות על הסכם כלשהו (הסכם ארגון או הסכם פינוי בינוי מלא) . כנס הדיירים ייצור היכרות מיטיבה עם תושבי המתחם ויאפשר לבעלי הדירות לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות ולשתף את כלל התושבים בצמתי החלטה משמעותיים על מנת לייצר מחויבות לפרויקט ולתהליך.

א.    כנס תושבים ראשון – טרם החתמת בעלי הדירות :

כנס תושבים ראשון ייערך במקביל לגיבוש ראשוני של התוכנית יחד עם המנהלת להתחדשות עירונית ואגף ההנדסה ( GO/NO GO) ראשוני.
בכנס זה יוצגו לתושבים מס' דברים עיקריים:

 • התכנית בכללותה, משמעות הפרויקט, תהליכים צפויים והגורמים הפועלים ותפקידיהם.
 • מהות ההסכם המוצע בפני הדיירים (הסכם ארגון/ הסכם פינוי בינוי) ועיקריו.
 • פרטי היזם, ניסיונו המקצועי ופירוט אנשי הקשר אשר עובדים מטעם היזם.

מועד הכנס ומטרותיו יפורסמו מבעוד מועד, על ידי תליית מודעות בלוחות המודעות בשכונה ובחדרי מדרגות שבבתים המשותפים, ככל שניתן יעשה שימוש באמצעי מדיה דיגיטלית הנגישים לתושבים וייעשה וידוא. על היזם להעביר למנהלת טרם הפרסום את הפרטים אודות הכנס ואת הפרסום שבכוונתו לפרסם. לאחר הכנס יעביר היזם למנהלת סיכום של הדברים עם רשימת המשתתפים בכנס.

ב.    כנסי תושבים  :  

היזם ו/או היועץ החברתי יקיים מספר כנסי תושבים קודם לקבלת החלטות משמעויות לאורך חיי הפרויקט, ובהתאם לנוהל היזמים אשר פורסם ע"י המנהלת ובהתאם להתקדמות הפרויקט, בשיתוף עם המנהלת.

נציגות תושבים

נציגות תושבים משמעותית היא גורם המקשר בין היזם לבין התושבים והמנהלת, ומסייע בקבלת ההחלטות המשקפות את עמדת בעלי הנכסים ושאר התושבים במתחם. ביכולתה של הנציגות שנבחרה בידי בעלי הנכסים ומייצגת אותם נאמנה לאפשר הנגשת מידע רלוונטי לתושבים ובכך לעזור לקידום הפרויקט. יובהר כי הנציגות אינה גורם מוסמך לקבל החלטות מהותיות בשם יתר הדיירים, וכי החלטות אלה יתקבלו על ידי כלל הדיירים. בניית נציגות תתבצע מכל בניין ובניין הקיימים במתחם וממגוון האוכלוסיות על מנת לדאוג לייצוג הולם לכל דיירי המתחם. כמו כן היזם ידאג לבניית נציגות עניינית ורחבה לכלל הבניינים במתחם וככל והמדובר במתחם גדול ידאג היזם לבניית נציגות "על" המורכבת מחברי נציגות פעילים.  

ככל ויש במתחם שטח מסחרי יעבוד היזם מול בעלי הנכסים במתחם המסחרי, יעודד היזם הקמת נציגות מטעם הסוחרים, אשר תעבוד בשיתוף הנציגות הכללית.    

בחירת הנציגות תעשה ע"י פרוטוקול אשר ינוהל ע"י מי מהתושבים ו/או בעלי החנויות.

הנציגות נבחרת באסיפה שפורסמה על פי חוקי הבית המשותף, יש לערוך בחירות חשאיות לנציגות ולצרף פרוטוקול של האסיפה בה נבחרה הנציגות ולהעבירה למנהלת.

מומלץ כי הנציגות תכלול את מגוון הדעות הקיים במתחם לגבי האפשרות לפרויקט פינוי בינוי, על מנת לבטא את מירב השיקולים שיש להביא בחשבון, ולא לדחוק התנגדויות עתידיות לשלבים מאוחרים בתהליך העלולות להוביל לחסמים ליישום הפרויקט בהמשך הדרך. הנציגות תפעל לבחירת עו"ד דיירים ועליה יהא לאתר מספר משרד עו"ד מומלצים (מומלץ להיעזר במאגר עו"ד אשר הקימה המנהלת להתחדשות עירונית) על הנציגות להציג את ההצעות ולהביאן לבחירות בפני כלל בעלי הדירות והנכסים במתחם.

כל וקיימת נציגות בניין טרם כניסתו של היועץ החברתי, יפעל היועץ החברתי למול הנציגות, וייתן לה את כל הכלים והידע הדרוש לבניית נציגות חזקה יותר ופעילה יותר.

הקניית ידע לחברי נציגות :

היועץ החברתי יערוך סדרת הרצאות ידע שיינתנו בהיבטים השונים של תהליכי התחדשות עירונית לחברי נציגות על מנת ליתן לחברי הנציגות כלים בסיסיים של הבנת התוכנית העתידית כגון, היבטים כלכליים ושמאיים, היבטים אדריכליים, היבטי חברתי, היבטים משפטיים.  

עדכון שוטף של תושבים במתחם

ישנה חשיבות רבה לשמירה על קשר שוטף עם תושבי המתחם ועדכונם אודות הפרויקט , דבר אשר מונע שמועות ורחשים מיותרים ויוצר בסיס לשיתופי פעולה וניתן לעשות שאת בין אם ע"י הנציגות ובין אם ישרות לבעלי הדירות באמצעות פרסום או הודעות באמצעות הדואל/ SMS / תיבות הדואר.  

סיוע לבעלי הנכסים בבחירת בעלי מקצוע

היועץ החברתי ילווה את הנציגות ובעלי הדירות לבחירת בעלי מקצוע המייצגים את בעלי הדירות והנכסים (שמאי, מפקח). היועץ החברתי ידאג כי הסכם מתן השירות שיחתם בין בעלי הנכסים לנותן השירות יכלול סעיף לפיו בעלי המקצוע יתחייבו לייצג את בעלי הנכסים באופן בלעדי ולפעול בנאמנות לטובתם, תוך שמירת האינטרסים של כלל בעלי הדירות בפרויקט, וזאת למרות ששכרם ישולם ע"י היזם .

תסקיר חברתי מורחב

יועץ החברתי יכין את התסקיר החברתי וישב כיועץ בצוות התכנון.

טרם הגשת התוכנית לועדה המקומית יידרש היועץ החברתי להגיש שני תוצרים עיקריים:

 • תסקיר חברתי.
 • תוצרי שיתוף הציבור.

תסקיר חברתי

הגשת תסקיר חברתי לצוות התכנון על סמך המיפוי וכן על סמך הנחיות הרשות להתחדשות עירונית לביצוע תסקיר חברתי:

 • הצגת ניתוח סקר חברתי-דמוגרפי של האוכלוסייה המתגוררת במתחם: אפיון כללי של האוכלוסייה המתגוררת במתחם בהתבסס על- שנתוני למ"ס, מידע עירוני, רווחה, מפקדי אוכלוסין.
 • מיפוי קבוצות ומגזרי אוכלוסייה המשפיעים על התכנית וכאלו עליהם עתידה התכנית להשפיע.
 • יש להמליץ ולנמק כיצד התכנית המוצעת מותאמת לניתוח החברתי במובנים הבאים:
 • צרכים שכונתיים וקהילתיים שצריכים להתבטא בתוכנית.
 • הטמעת בקשות והמלצות התושבים בתהליך התכנון.
 • תמהילי הדיור מותאמים.
 • התייחסות מותאמת לבעלי צרכים מיוחדים.
 • התאמת התמורות לצרכי הדיירים הקיימים ומאפייניהם ולצרכי האוכלוסייה הצפויה להיכנס.
 • ניתוח אפשרויות ההשתלבות של שטח התכנון במרקם הקיים ובסביבה מבחינת האוכלוסייה, החברה וקהילה, מערך מוסדות הציבור.
 • ניתוח מסכם להשלכות החברתיות-קהילתיות של התכנית המוצעת. יש לסכם את כלל ההשפעות הצפויות בעקבות מימוש התכנית ולפרט כיצד התכנית מציעה להתמודד עם השפעות אלו.