מדיניות פרטיות– מנהלת ההתחדשות העירונית

מדיניות פרטיות – מנהלת ההתחדשות העירונית מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
המפעילה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר.

1.          כללי
1.1.             כחלק מהשימוש בשירותי האתר, המשתמש עשוי להידרש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה ובהם שם, שם משפחה, ת.ז., מספר רישיון עוסק, כתובת ודוא"ל, מסמכים ואישורים נוספים הנדרשים לפעילות המפעילה ולשימוש באתר. פרטים אלה נשמרים במאגר המידע של המפעילה ומשמש, בין השאר, לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם המשתמש.
1.2.             כמו כן, בעת השימוש באתר ייתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה, קישורים עליהם לחץ, וכדומה, כמו גם מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

2.          מאגר המידע והשימוש בו
2.1.             במסירת מידע אישי, המשתמש נותן את הסכמתו כי הנתונים הנאספים אודות המשתמש יישמרו במאגר המידע של המפעילה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע") ולשימוש במידע על ידי המפעילה, בהתאם לתנאי השימוש, למסמך זה ולכל דין. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור, בין היתר, למטרות הבאות:
·       לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
·       לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
·       לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
·       לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
·       אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;
·       לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.  

3.          דיוור ישיר
3.1.             המפעילה רשאית לשלוח לך מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית, בטלפון, או בכל מדיה אחרת, לרבות מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע. וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת (להלן: "דיוור ישיר").
3.2.             מידע זה ישלח למשתמש רק אם נתן את הסכמתו לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.
3.3.             על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), המשתמש זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב למפעילה, שהמידע המתייחס אליו, המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, המפעילה תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר; מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידי המשתמש באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של המפעילה (אך לא ישמש לדיוור ישיר). המפעילה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, המפעילהעשויה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.
3.4.             ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן המפעילה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר ו/או האפליקציה, לגופים השותפים לפעילות המפעילה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של המפעילה.  

4.          מסירת מידע לצד שלישי
מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
·       כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
·       במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
·       על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
·       בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
·       על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;
·       על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
·       כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
·       על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי האתר ו/או האפליקציה או אחרים;
·       לבקשת צד שלישי במקרה של מחלוקת או כל בעיה אחרת שאירעה עם מי ממשתמשי האתר;
·       לצורך שיפור שירותי המפעילה - לתאגידים עירוניים אחרים של עיריית רמלה.  

5.          מידע מצטבר ובלתי אישי
המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמשים.  

6.          צדדים שלישיים
6.1.             ישנם מספר מקומות באתר שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתר שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים למפעילה. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק למפעילה מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.
6.2.             כל צד שלישי אשר עשויה המפעילה לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.  

7.          שימוש ב"Cookies"
7.1.             המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר בו משתמש המשתמש לגלישה באתר אודות פעילות המשתמש באתר.
7.2.             המפעילה עשויה לאסוף מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהמפעילה בעבר וכתובת האתר המפנה.
7.3.             עוגיות(Cookies) : כאשר משתמש עושה שימוש באתר, המפעילה עשויה להקצות למכשיר באמצעותו נעשה השימוש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה המפעילה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies)  באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי קיימת אפשרות שלא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.
7.4.             המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.  

8.          אבטחת מידע
8.1.             המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר ו/או באפליקציה.  
8.2.             המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר ו/או האפליקציה. עם זאת, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.  

9.          זכות לעיין במידע ולעדכנו
9.1.             על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעילה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.פנייה כזאת יש להפנות למפעילה בדוא"ל שכתובתו היאHaminhelet@ramla.muni.il  מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
9.2.             אם המידע שבמאגר המידע של המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

10.          שינויים במדיניות הפרטיות
המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר ו/או באפליקציה המפעילה.